FAILLISSEMENT AANVRAGEN


NEEM HET HEFT IN HANDEN

Laat een advocaat een faillissement aanvragen

Faillissement: algemeen beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van alle schuldeisers met als doel liquidatie en verdeling van het vermogen van de schuldenaar onder de schuldeisers.

Waarom het faillissement aanvragen?

Vrijwel iedere onderneming wil voorkomen dat zij failliet wordt verklaard. Het faillissement betekent vrijwel altijd het einde van de onderneming en dat wil uw klant of debiteur natuurlijk voorkomen.

De meest eenvoudige manier om een faillissement te voorkomen is het betalen van uw rekening. Het gaat er dus niet om dat uw klant daadwerkelijk failliet wordt verklaard, maar dat uw rekening wordt betaald. Wanneer een faillissement dreigt blijken veel debiteuren alsnog het geld te kunnen vinden om u te kunnen betalen. En daar draait het om.

Hoe werkt een faillissementsaanvraag?

Het faillissement wordt aangevraagd in een verzoekschriftprocedure. In de Faillissementswet (Fw) staat de procedure omschreven. Deze procedure verloopt relatief snel, omdat alle schuldeisers gebaat zijn bij een snelle afhandeling (voor de rechtszekerheid).

Wie kan een faillissement aanvragen?

 1. De meeste faillissementen worden aangevraagd door één of meer schuldeisers van de schuldenaar/debiteur (art.1 lid 1 Fw). Dat is een rechtspersoon die een vordering tot voldoening uit de boedel van de schuldenaar kan instellen. De schuldeiser moet hierbij een redelijk belang hebben en het moet een eigen belang van de schuldeiser zijn.
 2. De schuldenaar kan zelf ook aangifte tot faillietverklaring doen (art. 1 lid 1 Fw). Waarom zou een schuldenaar zijn eigen faillissement aanvragen? Meestal omdat hij dagelijks wordt belaagd door schuldeisers en deurwaarders. Het faillissement eindigt deze situatie. Art.33 Fw bepaalt in dat geval dat tenuitvoerleggingen en gijzelingen eindigen en beslagen vervallen. De curator wordt het contact met de schuldeisers en beheert het vermogen van de schuldenaar. Dat biedt persoonlijke rust.
 3. Als de natuurlijke persoon handelingsonbekwaam of onbevoegd is kan alleen zijn wettelijke vertegenwoordiger aangifte namens hem doen.
 4. Als de schuldenaar een NV (faillissementsaanvraag Naamloze Vennootschap) of BV (faillissementsaanvraag Besloten Vennootschap) is kan het bestuur in beginsel zelf aangifte doen na opdracht van de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij statuten anders bepalen.
 5. Voor andere rechtspersonen is meestal de vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij de algemene ledenvergadering bevoegd (art. 2:40 2:53a BW) en zal bij de stichting het bestuur het bevoegde orgaan zijn (art.2:291 BW) om het faillissement aan te vragen.
 6. Een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap kunnen een faillissement aanvragen, maar iedere vennoot moet mede-aangever zijn.
 7. De gehuwde schuldenaar behoeft voor de aangifte medewerking van zijn echtgenoot als hij in gemeenschap van goederen is getrouwd (art. 4 lid 2 Fw).
 8. De fiscus kan ook aangifte doen (art. 3 lid 2 Fw).
 9. Het Openbaar Ministerie kan aangifte vorderen in het openbaar belang.

Van wie kunt u het faillissement aanvragen?

 1. Dit zijn natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen (NV's en BV's), vennootschappen onder firma (v.o.f.'s), commanditaire vennootschappen en maatschappen.
 2. Voor privaatrechtelijke rechtspersonen  (de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze en besloten vennootschap en de stichting (zie art. 2:3 BW) geldt dat zij vermogen kunnen hebben en failliet kunnen worden verklaard. De bestuurders van een failliete rechtspersoon zijn in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de rechtspersoon, tenzij zijn taak kennelijk onbehoorlijk is vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
 3. Een vennootschap onder firma (v.o.f.): is een samenwerkingsverband waarin onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf wordt uitgeoefend. Dit is geen rechtspersoon, maar heeft wel afgescheiden vermogen waardoor het failliet kan worden verklaard.
 4. Een commanditaire vennootschap is een vennootschap onder firma waarin vennoten deelnemen die tegenover derden niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. Deze vennoten heten stille of commanditaire vennoten en zijn intern wel aansprakelijk voor een afgesproken bedrag. De bijzondere positie van de stille vennoot zorgt er voor dat de het faillissement van de commanditaire vennootschap niet automatisch leidt tot faillissement van de stille vennoot.
 5. Aangenomen moet worden dat een maatschap ook failliet kan worden verklaard.

Schuldenaren die (waarschijnlijk) geen schuldenaar zijn in de zin van de faillissementswet en de reeds failliete schuldenaar kunnen niet failliet worden verklaard. Waarschijnlijk kan ook de publiekrechtelijke rechtspersoon niet in staat van faillissement worden verklaard.

ZO VINDT U OPLOSSINGEN


Neem nu contact met ons op

 

Bezoek- en postadres

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout

Telefoon en fax:

T: 0252 22 52 53
F: 0252 22 78 70

E-mail en web:

E: info@steenbergenagri-legal.com/
W: www. steenbergenagri-legal.com/

Overige nummers:

Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Search