Werkwijze

Wij zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). De NOVA heeft regels opgesteld, waar alle advocaten(kantoren) in Nederland moeten voldoen.

Vanzelfsprekend voldoen wij aan die regels. En wij ondersteunen deze regels van harte, omdat ze een kwaliteitsnormering voor ons vak zijn en via het tuchtrecht leiden tot een natuurlijke selectie van geschikte en ongeschikte advocaten(kantoren).

Wij gaan zelf nog verder dan de regelgeving van de NOVA. Wij hebben een eigen kantoorhandboek opgesteld, waarin alle voor ons relevante interne en externe procedures zijn vastgelegd. Dit gaat niet over gerechtelijke procedures, maar over de manier van werken binnen ons kantoor, die wij zo veel mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd hebben. U kunt dan denken aan kwaliteitsbewaking, termijnbewaking, dossierbeheer, vertrouwelijkheid, het signaleren van inkomende berichten, omgang met cliënten, juridische kwaliteit in zaken, het voorkomen van fouten.

Op deze manier bieden wij onze cliënten alle mogelijke waarborgen op dienstverlening van hoge en constante kwaliteit.

De volgende elementen van onze dienstverlening zijn voor u van belang:

 • Een schriftelijke overeenkomst met ons kantoor, vastgelegd in een opdrachtbevestiging
 • Algemene voorwaarden als onderdeel van de overeenkomst met ons kantoor
 • Een tarievenoverzicht als onderdeel van de overeenkomst met ons kantoor
 • Afwijkende afspraken worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging
 • Aanvullende afspraken worden schriftelijk (per mail) bevestigd en soms opgenomen in een aanvullende opdrachtbevestiging
 • Alle afspraken worden over en weer bevestigd d.m.v. ondertekening van de opdrachtbevestiging of een akkoord per mail
 • Strikte geheimhouding en vertrouwelijkheid m.b.t. uw gegevens en uw zaak
 • Betrouwbaar, u kunt ons aan onze afspraken houden
 • De door ons begrepen c.q. de bij ons bekende feiten staan in de opdrachtbevestiging
 • De juridische kwalificatie van uw zaak, zoals wij die zien, en onze aanpak staat in de opdrachtbevestiging
 • Heldere afspraken over de kosten, zowel in betalende zaken als in incasso-, mediation- en toevoegingszaken
 • Wij zijn gebonden aan uw instructies enerzijds en aan de beroepsregels voor de advocatuur anderzijds
 • Vooraf overleg met u en uw akkoord m.b.t. onze acties, handelingen, correspondentie en (proces)stukken in uw zaken (voor zover daar tijd en gelegenheid voor is en alleen indien het over inhoud, stellingen en standpunten, juridische redeneringen gaat)
 • Vooraf toestemming van u m.b.t. externe kosten (voor zover dit niet volgt uit uw opdracht of gaat om beperkte en / of logische kosten)
 • Wij zijn verzekerd tegen beroeps- tot het standaardbedrag van € 500.000,= per aanspraak en tot € 1.000.000,= per jaar
 • Boven deze bedragen hebben wij onze aansprakelijkheid uitgesloten conform de richtlijnen van de NOVA
 • Wij sturen u een informatiebrief over de Wet witwassen en financiering terrorisme (WWFT)
 • Wij vragen u om een kopie van uw paspoort en een uittreksel van uw bedrijf uit de KvK
 • Wij hanteren een klachtenregeling die opgesteld is volgens de normen van de NOVA. Op uw verzoek sturen wij u deze klachtenregeling in pdf-formaat toe.

In onze samenwerking tussen u en ons gelden er ook voor u enkele spelregels:

 • U informeert ons volledig en zo objectief mogelijk over alle feiten, omstandigheden, gebeurtenissen, stukken en betrokken personen en bedrijven in een zaak, ook als het u niet van belang of ongunstig lijkt of als u het liever geheim zou houden
 • U houdt ons stipt op de hoogte van ontwikkelingen in uw zaak
 • U stuurt ons altijd en onmiddellijk een kopie toe van relevante (nieuwe) stukken en correspondentie toe
 • U informeert ons onmiddellijk als u vragen, aanvullingen of bezwaren heeft m.b.t. onze opdrachtbevestiging of andere correspondentie of (proces)stukken
 • U levert alle door ons verzochte stukken en informatie z.s.m. aan en beoordeelt onze concepten z.s.m.
 • U laat alle communicatie in een zaak via ons te laten verlopen, zeker met de wederpartij maar ook met andere betrokkenen, en u onthoudt zich van een eigen traject van communicatie en onderhandeling met een wederpartij
 • U onthoudt zich van commentaar over de zaak tegenover derden en verwijst deze naar ons door
 • U houdt zich aan de afspraken met ons, inclusief de betalingstermijnen

Belangrijke downloads:

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u als pdf-bestand hier downloaden.

algemene voorwaarden:

The download folder is missing.

Search